Coronamaatregelen

Op deze pagina tonen we de laatste stand van zaken voor wat betreft coronamaatregelen.

Update: 14-12-20

De regering heeft besloten dat er vanaf morgen een lockdown geldt voor de scholen. Het moment waarop dit ingaat overviel ons. Gelukkig hebben de leerlingen en docenten ervaring in het online lesgeven en zijn we in staat om snel te schakelen. We vinden het erg jammer dat we dit kalenderjaar niet gezamenlijk en feestelijk kunnen afsluiten, maar we begrijpen het besluit van de overheid.
In deze brief en nieuwsbrief zullen wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van het schoolbeleid en de daarbij behorende protocollen.

Woensdag, donderdag en vrijdag

Voor de examenklas (mavo 4) en het voorlaatste examenjaar (mavo 3) heeft de regering een uitzondering gemaakt. Fysiek onderwijs blijft mogelijk. Wij hebben daarom besloten dat 3D, 3E en 4A de toetsen op school gaan maken. Voor nu hebben we besloten dat na de kerstvakantie de leerlingen van klas 4 online leskrijgen, maar de afname van de PTA-toetsen zullen gewoon op school plaatsvinden. Ook bij specifieke opdrachten kunnen de examenkandidaten als groep worden uitgenodigd naar school te komen.
Voor de overige klassen geldt dat we de toetsen waar mogelijk online zullen afnemen. Wel zijn er enige wijzigingen in het activiteitenrooster aangebracht. U kunt de wijzigingen vinden in het u toegezonden rooster.

 Voor de locatie VO-Beilen geldt dat de lessen op woensdag 15 en donderdag 16 december online plaatsvinden volgens het reguliere rooster, met uitzondering van de praktische vakken als LO, techniek, kunst en cultuur, O&O en muziek. 

Richtlijnen voor de online lessen in deze nieuwe lockdown

Het uitgangspunt is dat we ons maximaal inspannen om zo veel en zo goed mogelijk lessen te (laten) volgen, waarbij we oog hebben voor elkaar. Het doel is om het onderwijsproces door te laten gaan.
Algemeen:

 • School blijft open voor leerlingen met een onveilige thuissituatie of voor wie thuisblijven om een andere dringende reden zeer onwenselijk is.
 • Alle lessen gaan volgens het basisrooster door, ook de check-in; wel kan er een aanpassing in de duur van de lessen worden gedaan. Voor de praktijkvakken geldt dat deze lessen komen te vervallen.
 • Tijdens de flex-lessen is er de gelegenheid om de docent vragen te stellen, extra uitleg te vragen en opdrachten te bespreken via de videoverbinding. Dit gebeurt via Teams.
 • Tijdens de online lessen heeft iedereen de camera aan en de microfoon uit, tenzij er een reactie gevraagd wordt door de docent.
 • De leerling thuis doet mee met de les, maakt de opgegeven opdrachten etc.;
 • De leerling thuis maakt geen geluids- of beeldopnamen van de les, of van de docent. Dit om de privacy van de docent te verzekeren.
 • En met dezelfde reden: de docent maakt geen geluids- of beeldopnamen van de leerling.
 • Binnen elke les moet er een verdeling zijn tussen schermtijd en andere manieren van werken, zodat leerlingen niet van 8.15 tot 16.00 uur onafgebroken lessen met uitsluitend schermtijd hebben.
 • We willen met alle leerlingen regelmatig contact hebben. De coach heeft minimaal 1 keer per week contact met zijn coachleerlingen. Dit kan 1-op-1 zijn of in klein groepsverband, waarbij (als het in groepsverband is) iedere leerling ook echt aan het woord komt.
 • Docenten zorgen ervoor dat de (huis)werkdruk voor leerlingen niet toeneemt als gevolg van het online onderwijs.

Bijkomende aspecten:

 • Ziek melden blijft verplicht. U kunt uw kind ziek melden vanaf 8.00 uur via het algemene nummer 0593-538160
 • Het online lesprogramma is een onderdeel van het reguliere lesprogramma:
 • Leerlingen zijn net als anders gedurende de lesdag (van 8.00 tot 16.40 uur) beschikbaar voor school.
  • Wij raden leerlingen aan om de lessen te volgen in een rustige ruimte, waar ze zich goed kunnen concentreren.
  • Ouders zien erop toe dat leerlingen deelnemen aan het online onderwijs.
  • De docenten registreren absentie (dus ook te laat komen) tijdens de online lessen.
 • We betrekken leerlingen bij de gang van zaken tijdens deze nieuwe lockdown.

Richtlijnen bij online toetsing

 • De camera en het geluid staat aan.

 

Update: 03-11-20

Afgelopen vrijdag heb ik u op de hoogte gebracht van het feit dat we te maken hebben gehad met de eerste Covid-19 besmetting. Op dit moment lijkt het erop dat er geen sprake is van verdere verspreiding.
Toch hebben we besloten om de al genomen maatregelen enigszins aan te scherpen. Vanaf woensdag 3 november heeft elke klas een vaste klassenplattegrond. Bij mogelijke toekomstige besmettingen is een vaste klassenopstelling helpend bij het contactonderzoek. Om dezelfde reden hebben we ervoor gekozen om de flex-uren ook in een vaste klassensamenstelling te laten plaatsvinden.
Het onderwijs heeft 3 doeldomeinen waaraan onderwijs aandacht dient te besteden, kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. We proberen een balans te behouden tussen deze 3 domeinen, maar we realiseren ons terdege dat de ideale situatie nu niet bestaat en dat we concessies zullen moeten doen op met name de 2 laatste domeinen. Om dit zo veel mogelijk te beperken hebben we nu eerst besloten om de pauzes wèl op dezelfde wijze door te laten gaan. In afwachting van de nieuwe berichten van de VO-raad beseffen we dat er morgen mogelijk weer wijzigingen kunnen komen. We hopen op uw begrip hiervoor. 

 

Update: 28-10-20

Ventilatie
Via dit bericht willen we u informeren over de ventilatie op Dr. Nassau College, locaties Quintus, Penta, Aa en Hunze, Beilen, Norg en ISK. Recente berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan. Dit begrijpen we. Door u van actuele informatie te voorzien willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken.
Overdracht van het virus vindt vooral plaats via bijvoorbeeld hoesten en niezen, waarbij grote
druppels worden verspreid, aldus het RIVM. Het is op dit moment onduidelijk of kleine druppels, de zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus. In algemene zin kan ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht.
Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken. Minister Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen.
Het bestuur van het Dr. Nassau College heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van de gebouwen van locatie Beilen.
Op locatie Beilen is geen systeem voor mechanische ventilatie geïnstalleerd. Dat betekent dat wij de maatregelen uit de Handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie en verwarming en koeling op scholen (zie weeropschool.nl/ventilatie) zoveel mogelijk handmatig uitvoeren (ramen en deuren openen zodra mogelijk) en tegelijk de CO2 waardes actief monitoren om voor voldoende verversing van de lucht te kunnen zorgen. Daarnaast houden we rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. Zoals u weet wordt er een nieuwe school in Beilen voor ons gebouwd: Volta. In het nieuwe gebouw wordt een mechanische ventilatie geïnstalleerd.

 

Update: 02-10-20

Het schoolbestuur heeft het mondkapjesadvies van het kabinet overgenomen. Vanaf maandag 6 oktober zijn alle leerlingen, bezoekers en medewerkers verplicht om tijdens leswisselingen en in de kantines gedurende de gehele dag een mondkapje te dragen. Uiteraard kan het mondkapje af tijdens het eten en drinken in de kantine.

Hieronder de poster voor leerlingen: