Financiën

Financiën

6.1 Schoolkosten

Ouders betalen geen lesgeld voor uw kind in het voortgezet onderwijs. Wel is er sprake van schoolkosten. Voor een overzicht van de te verwachten schoolkosten voor locatie Beilen, klikt u hier

Er zijn drie categorieën schoolkosten. De eerste categorie zijn de kosten die door de school worden betaald. Dit betreft met name de schoolboeken en het lesmateriaal. Hieronder vallen ook aangepaste schoolboeken, zoals brailleboeken, gesproken boeken. Deze boeken zijn speciaal voor leerlingen met een beperking.

De tweede categorie schoolkosten is voor rekening van de ouders. Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken, rekenmachines  en atlassen.

De derde categorie zijn de overige schoolkosten waaruit activiteiten worden betaald waarvoor de school geen geld van de overheid ontvangt. Voor deze laatste categorie, ook wel de vrijwillige ouderbijdrage genoemd, vragen we een bijdrage van de ouders. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht deze bijdrage te betalen.

Device

In klas 1 verwachten we dat leerlingen beschikken over een  device. Nieuwe brugklasleerlingen kunnen via de school een device aanschaffen tegen gunstige condities, waarbij onderhoud, garantie en schade gevallen door de school verzorgd wordt. De voorwaarden zijn te vinden op de website. Meenemen van een eigen device is mogelijk na overleg en wanneer dit device voldoet aan de gestelde eisen (zie hiervoor de website).

Als de leerling geen eigen device heeft kan ’s morgens een device voor die dag in bruikleen gegeven worden, die ’s avonds weer ingeleverd wordt (de inhoud van de device wordt dan gewist).

6.2 Schoolkosten Categorie I – Gratis lesmateriaal

Het gratis lesmateriaal wordt door de school gratis aan leerlingen ter beschikking gesteld. Een deel van dit lesmateriaal moet aan het eind van het schooljaar weer worden ingeleverd.

Het betreft:
•  leerboeken;
•  werkboeken;
•  project- en tabellenboeken;
•  eigen lesmateriaal van de school;
•  bijbehorende cd’s en/of dvd’s;

•  licentiekosten voor digitaal lesmateriaal.

Bij verlies of ernstige schade worden de kosten bij de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers in rekening gebracht.

Schoolkosten Categorie II – Zelf te kopen materiaal

Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden. Deze materialen vallen niet onder gratis lesmateriaal en worden (eventueel na overleg met de docent) door de leerlingen zelf aangeschaft.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:
•  atlassen;
•  woordenboeken;
•  agenda’s (Op de vestigingen Aa en Hunze, Beilen en Norg  ontvangen leerlingen een agenda                          van de school.)

•  rekenmachine;
•  sportkleding;
•  gereedschap;
•  schriften, multomappen, pennen, etc.

6.3 Schoolkosten Categorie III – vrijwillige ouderbijdrage

Dit betreffen de overige schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De gelden uit de vrijwillige ouderbijdrage worden besteed aan:

 • Leerlingenvoorzieningen
  •  Kopieer-/printtegoed: leerlingen kunnen 100 zwart-wit afdrukken (A4) in een schooljaar maken met behulp van hun inlogcode.
  •  Ongevallenverzekering.
 • Evenementen en projecten
  Dit zijn alle evenementen en projecten die door het jaar worden gehouden en die: of per evenement/project een te geringe eigen bijdrage kennen om als excursie/specifieke uitgaven in de locatie specifieke overzichten benoemd te worden (door school georganiseerde projecten, feesten, kleine uitstapjes, paas- en/of andere feestdagvieringen, medailles sportdagen e.d.) of die zich plots aandienen: onverwachte tentoonstellingen, museumbezoeken e.d.
 • Onderwijsondersteuning
  •  Toegang en gebruik van (materialen van) de Mediatheek.
  •  Computerbenodigdheden, audiovisuele middelen.
  •  Kopieën leerstof ondersteunende teksten of opgaven.

Locatie-specifieke bijdragen, activiteiten en/of excursies
Elke locatie bepaalt voorafgaand aan het schooljaar welke bijdragen van ouders gevraagd worden voor de locatie-specifieke bijdragen, activiteiten en/of excursies.

 

Leerlingkastjes
Op de meeste locaties kunnen leerlingen af te sluiten leerlingenkastje huren waarin zij hun spullen kunnen bewaren, zoals (gym)kleding en boeken. Het gebruik en voorwaarden van de leerlingenkastjes is gebonden aan een regelement welke ook op de site is te vinden.

Proces
Per schooljaar wordt er een inventarisatie gemaakt van de verwachte schoolkosten. Deze schoolkosten worden daarna afgestemd met Medezeggenschapsraad en opgenomen in de schoolgids voor dat betreffende schooljaar.
In onvoorziene gevallen kan er door de school worden afgeweken van deze inventarisatie. Er dient in dat geval wel afstemming met de MR plaats te vinden.

Betaling locatie specifieke bijdragen:

Volgens de wet zijn ouders vrij om zelf te beslissen of zij de bijdrage willen betalen. Zij ontvangen voorafgaand  aan de activiteit/ excursie een verzoek om de bijdrage van deze activiteit/ excursie over te maken. Ouders zijn niet verplicht om op dit verzoek in te gaan. Indien echter de bijdragen niet (tijdig) betaald wordt heeft de school het recht om betreffende leerling uit te sluiten van deelname en de plicht om een alternatief programma aan te bieden.
Op de website worden, voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, alle bijdragen gepubliceerd.

Indien ouders de bijdrage niet kunnen betalen zijn er regelingen bij gemeentes.

De gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo hebben eigen ‘meedoenregelingen’ voor inwoners met een laag inkomen.

Gemeente Midden Drenthe

www.wpda.nl/mijn-inkomen/meedoenregelingen

Gemeente Noordenveld

https://noordenveld.nl/meedoenregeling-aanvragen