Leerlingbegeleiding

Onze begeleiding en zorg zijn opgebouwd volgens het principe van de geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dit betekent dat onderwijs, begeleiding en zorg zo veel mogelijk aan elkaar gekoppeld worden.

In de eerste lijn verwachten wij van docenten een positieve, actieve pedagogische houding. Zij zorgen voor een prettig en veilig lesklimaat en signaleren de behoeften van individuele leerlingen. De coach is de spil in de begeleiding: hij of zij is het eerste aanspreekpunt. Bovendien verzamelt de coach de nodige informatie bij collega’s en organiseert waar mogelijk de begeleiding. De coach begeleidt niet alleen individuele leerlingen, maar start vaak ook de dag op en sluit de dag af met de groep als geheel.

In de tweede lijn van de zorg zitten de coördinator leerlingenzaken, de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werker. Als er sprake is van problematiek die meer gespecialiseerde begeleiding vraagt, kan de school in de derde lijn een beroep doen op een aantal deskundigen binnen en buiten de school.

Zorg en begeleiding zijn gericht op preventie, maar ook op het herstel van het functioneren en welbevinden van de leerling. Om de afspraken over begeleiding vast te leggen, wordt waar nodig gewerkt met handelingsplannen. Deze worden regelmatig door docenten, begeleiders en ouders geëvalueerd en bijgesteld. Daarnaast wordt er voor elke groep een groepsplan opgesteld.

4.1 Coach

De leerling staat op onze school centraal en iedere leerling heeft een andere manier van leren. De coach begeleidt de leerling in het onderwijsleerproces om zijn of haar doelen te bereiken. Dit is de kern van het doelgerichte leren. De andere bouwstenen (rooster, curriculum, vakdocent, leermateriaal, gebouw) worden zo georganiseerd dat ze dit proces ondersteunen. Gezamenlijk zorgen deze bouwstenen voor een onderwijsgebouw waarbinnen een leerling optimaal kan leren op zijn/haar niveau en in zijn/haar eigen tempo.

4.2 Coördinator leerlingenzaken

De coördinator leerlingenzaken ondersteunt de schoolleider bij alle leerlingzaken. De coördinator is na de coach het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als er zich bijzonderheden of problemen voordoen. Samen met ouders, de leerling en de coach zorgt zij voor adequate oplossingen. De coördinator leerlingenzaken onderbouw is mevrouw Nijmeijer en coördinator leerlingzaken bovenbouw is mevrouw Haanstra. Hun contactgegevens staan achterin deze gids.

4.3 Zorg-advies-team

Het zorg-advies-team (zat) kan worden ingeschakeld om deskundig advies in te winnen met betrekking tot een leerling. Hiervoor wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan ouders. In het zorg-advies-team zitten naast de coördinator leerlingenzaken en de schoolmaatschappelijk werker ook de jeugdarts, en de leerplichtambtenaar. De jeugd- of wijkagent kan op afroep aanwezig zijn.

4.5 CJG Midden-Drenthe

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen inwoners van Midden-Drenthe terecht met vragen over opgroeien en opvoeden, voor advies, voorlichting en ondersteuning: ouders, verzorgers, jongeren van 0 tot 23 jaar, professionals, buren, opa’s en oma’s.

Het CJG is een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met jeugd en opvoeden: Icare, GGD Drenthe, Noordermaat, Stichting Welzijn Midden-Drenthe en Bureau Jeugdzorg Drenthe. De jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en het schoolmaatschappelijk werk zijn ook onderdeel van het CJG en zijn de CJG-contactpersonen voor de school.

4.6 Jeugdgezondheidszorg

De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt de school verschillende diensten aan voor leerlingen, ouders en medewerkers van de school.

Screening in klas 2

Alle leerlingen in klas 2 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de assistente jeugdgezondheidszorg. De leerlingen wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over gezondheid en leefstijl. Bij de screening worden de leerlingen gemeten en gewogen en er wordt een gehoortest gedaan. De vragenlijst wordt samen met de leerling besproken. Naar aanleiding van de bevindingen bij de screening kan een uitnodiging volgen voor een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Spreekuur

Waarvoor naar een spreekuur?

Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, verzuimbegeleiding, horen en zien, dan kan dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht en seksualiteit.

Wie houdt het spreekuur?

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school. Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken. Mentoren en leerlingbegeleiders kunnen ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de leerling en/of ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

Afspraak maken?

Aanmelden voor het spreekuur kan telefonisch of via e-mail. Vermeld in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling. De contactgegevens staan achter in deze schoolgids.

4.7 Extra begeleiding

Leerlingen verschillen en daar houden we rekening mee. Soms hebben leerlingen behoefte aan extra ondersteuning bij bepaalde vakken. Ook sociaalemotionele problemen, zoals faalangst, vergen soms extra tijd en aandacht. Het Dr. Nassau College heeft een uitgebreid begeleidingssysteem.

Topsportregeling

Leerlingen die buiten schooltijd serieus bezig zijn met topsport krijgen ondersteuning door de school. Het Dr. Nassau College heeft hierover een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met NOC-NSF. Wij doen er veel aan om ervoor te zorgen dat leerlingen tijd aan hun topsport kunnen besteden, zonder dat het schoolwerk eronder te lijden heeft.

Door een intensieve begeleiding van een topsportmentor is het mogelijk om als topsporter verder te groeien. Op onze locatie maken we dit mogelijk door goede faciliteiten aan te bieden. Zo zijn er algemene regelingen die gelden voor iedere topsporter. Te denken valt aan aanpassingen in het rooster in verband met trainingstijden, vrije uren rondom belangrijke wedstrijden en aanpassingen in het toetsrooster. Daarnaast maken we individuele afspraken. Te denken valt aan extra tijd voor huiswerk in het rooster.

Leerlingen komen in aanmerking voor de topsportregeling als zij minimaal op regionaal selectieniveau sporten en zich serieus voorbereiden op een sportcarrière.

Rebound

Rebound is een schoolbrede voorziening en is bedoeld voor leerlingen bij wie de veiligheid en/of structuur van de leerling zelf, van docenten of van medeleerlingen negatief beïnvloed wordt. Tijdens het verblijf in de Rebound wordt gezocht naar aanknopingspunten voor:
•  het in kaart brengen van leerresultaten, capaciteiten en belemmeringen,
•  het aanleren van adequate sociale vaardigheden,
•  het bespreekbaar maken van problemen in de thuissituatie en
•  het leren deelnemen aan groepsgesprekken.

De leerling en ouders moeten het eens zijn met de plaatsing en gemotiveerd zijn hun medewerking aan het Reboundprogramma te verlenen. Indien wenselijk wordt samenwerking met de jeugdhulpverlening gezocht.

Een aanvraag tot plaatsing wordt behandeld in het Zorgadviesteam.

Elke leerling werkt met een op maat gemaakt rooster. Het doel van het verblijf is altijd dat de leerling teruggeplaatst wordt in een reguliere klas. De duur van het verblijf kan variëren, gefaseerd terugschakelen is mogelijk.

ISK

Als een leerling de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst, wordt in de internationale schakelklas (ISK) extra ondersteuning bij het leren van de taal gegeven. Daarnaast wordt een aantal andere vakken aangeboden, zoals wiskunde en Engels. Afhankelijk van leeftijd en mogelijkheden wordt de leerling voorbereid op het reguliere onderwijs (vmbo, havo, vwo of mbo).

Onderwijskundige (extra) begeleiding

Er kan bij een leerling sprake zijn van hardnekkige leerproblemen. Hierbij kan gedacht worden aan leerproblemen als gevolg van dyslexie of rekenproblemen ontstaan door dyscalculie. De remedial teacher bekijkt samen met de leerling en zijn/haar ouders hoe docenten en klasgenoten het beste rekening met de leerling kunnen houden.

Het doel is ervoor zorgen dat leerlingen zo weinig mogelijk last hebben van hun leerproblematiek en zo zelfstandig mogelijk met goede cijfers hun diploma kunnen halen. Hierdoor hebben leerlingen vanzelfsprekend ook meer plezier in het naar school gaan. Leerlingen kunnen individueel of in kleine groepjes begeleid worden.

Als een leerling bij binnenkomst al een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring heeft, worden met de leerling en de ouders aan het begin van het schooljaar de behoeftes samengevat op een faciliteitenkaart. Hierin staat duidelijk vermeld hoe docenten rekening met de leerling moeten houden tijdens de lessen en toetsen.

Leerwegondersteuning (LWOO)

Een leerling met een LWOO-indicatie wordt getest of hij of zij inderdaad in aanmerking komt voor LWOO. Bij de begeleiding van LWOO-leerlingen wordt gebruik gemaakt van een handelingsplan, dat in nauw overleg met o.a. de ouders tot stand komt.

Passend onderwijs

Leerlingen voor wie de dagelijkse schoolpraktijk geen vanzelfsprekende zaak is door een handicap of stoornis, kunnen onder bepaalde voorwaarden op het Dr. Nassau College extra steun krijgen om regulier onderwijs te volgen.

Vanaf 1 augustus 2014 zijn de indicaties voor leerling gebonden financiering vervallen en gaan de gelden voor de leerlinggebonden financiering naar het samenwerkingsverband. In dit samenwerkingsverband werken scholen voor regulier en voorgezet speciaal onderwijs samen om leerlingen die deze ondersteuning nodig hebben zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Voor leerlingen die op dit moment leerlinggebonden financiering ontvangen is een overgangsregeling vastgesteld.

Sociaal-emotionele zorg

Soms zit het allemaal wat tegen. Voorbeelden hiervan zijn: heel zenuwachtig bij proefwerken zijn, ouders die uit elkaar gaan, ruzie met vrienden/vriendinnen, even geen plezier in school. Leerlingen die merken dat ze met dit soort problemen blijven rondlopen, kunnen dan eens praten met iemand die ze vertrouwen.

Dat kan de mentor of een vertrouwenspersoon zijn. Wat aan hem of haar wordt verteld, is vertrouwelijk en wordt dus niet automatisch doorverteld. Als deze mensen een leerling niet verder kunnen helpen, kunnen zij hen doorverwijzen naar hulpverleners binnen of buiten de school.

Begeleidingskaart

Onderwijskundige (extra) begeleiding

Wat Voor wie Door wie Inhoud
Coaching Alle leerlingen Coaches Formuleren en bijstellen van doelen en het maken en volgen van een reële planning.
Loopbaanorientatie Alle leerlingen Mentor/coach Begeleiding bij gerichte vragen rond vakkenpakket en vervolgopleiding
Leerwegondersteuning leerlingen op het VMBO die extra ondersteuning nodig hebben om een diploma te halen Coach, mentor en coordinator leerlingzaken Extra ondersteuning tijdens de reguliere lessen. Er wordt gewerkt met individuele handelingsplannen.
Remedial teaching Leerlingen met specifieke hiaten in kennis Remedial teacher Individuele begeleiding
Diagnostiek leerproblemen Leerlingen die nader onderzoek nodig hebben Orthopedagoog Nader onderzoek bij leerproblemen

 

Sociaal-emotionele begeleiding op het Dr. Nassau College locatie Beilen

 

Welke begeleiding Voor wie Door wie Inhoud
Individuele begeleiding Alle leerlingen Mentor/coach Welbevinden op school
Anti-pestbeleid Alle leerlingen Mentor/coach in overleg met antipestcoordinator (mevrouw Haanstra) Pestprotocol
Raad en hulp bij vragen of problemen Alle leerlingen Mentor/coach, coordinator leerlingzaken Welbevinden op school
Remedial teaching Leerlingen met specifieke hiaten en kennis Remedial teacher Individuele begeleiding
Sociale vaardigheidstraining Op verzoek van mentor en/of ouders Gespecialiseerde begeleider Individuele en/of groepstraining
Faalangst reductietraining Op verzoek van mentor en/of ouders Gespecialiseerde begeleider Individuele en/of groepstraining
Rouwverwerking Op verzoek van ouders Gespecialiseerde begeleider Individuele training
Specifieke leerlingbegeleiding Leerlingen met persoonlijke problemen of problemen in de thuissituatie Mentor meldt de leerling aan bij schoolmaatschappelijk werk in overleg met ouders en coordinator leerlingzaken Individuele begeleidingsgesprekken
Zorgadviesteam Leerlingen met overstijgende problemen Externe begeleiders, coordinator leerlingzaken Afstemming
Ambulante begeleiding Geindiceerde leerlingen Externe ambulante begeleider, mentor, op afroep: coordinator leerlingzaken Ondersteuning schoolloopbaan leerling
Medische begeleiding Op verzoek van leerling of ouders Schoolarts Medische zorg
Diagnostiek Leerlingen die nader onderzoek nodig hebben Orthopedagoog Persoonlijkheidsonderzoek