Organisatie

1             Organisatie

1.1 Organisatiestructuur

Deze school is onderdeel van het Dr. Nassau College en staat onder leiding van schoolleider mevrouw E.N. de Jong. De locatie wordt in het centraal management team vertegenwoordigd door de directeur regiovestigingen mevrouw A. Mulder.

Het Dr. Nassau College werkt sinds maart 2010 volgens het Raad van Toezicht model. Voor dit model is gekozen omdat er behoefte was aan een formele scheiding tussen de directievoering, het besturen van de school en het toezicht houden op het bestuur.

De voorzitter van het College van Bestuur stelt de hoofdlijnen van het strategisch beleid vast binnen de kaders van de wet en de governance code. De Raad van Toezicht controleert en adviseert de bestuursvoorzitter. Het centraal managementteam bestaat uit de locatiedirecteuren van de locaties Quintus en Penta en de directeur regiovestigingen. De directeuren van het centraal managementteam zijn verantwoordelijk voor een aantal schoolbrede portefeuilles.

1.2 Inspraakorganen

Ouders, leerlingen en medewerkers die mee willen denken over de school, kunnen zitting nemen in de diverse inspraakorganen binnen de school.

Ouders hebben inspraak via de oudervereniging en de medezeggenschapsraad, leerlingen kunnen zich aanmelden bij de leerlingenraad en medewerkers hebben evenals ouders inspraak via de medezeggenschapsraad. Ook worden er regelmatig ouder- en leerlingenpanels georganiseerd. De verschillende inspraakorganen worden hierna verder behandeld.

Ouderpanel

Het ouderpanel komt op voor de belangen van de leerlingen en hun ouders. Dat doet het panel door structureel overleg te hebben met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad over allerlei zaken, zoals veiligheid, lesuitval en leerlingbegeleiding.

Veel activiteiten op het Dr. Nassau College worden door de oudervereniging georganiseerd, gestimuleerd of financieel ondersteund. Schoolbreed vanuit de oudervereniging, of speciaal voor de eigen locatie vanuit de plaatselijke oudercommissie. Denk bijvoorbeeld aan excursies, schoolfeesten en attenties voor de leerlingen. Meer informatie over het ouderpanel is te vinden op de website.

Medezeggenschapsraad

Goed onderwijs is onderwijs waar leerlingen, ouders, medewerkers, bestuur en management achter staan. Het Dr. Nassau College heeft daarom een medezeggenschapsraad (MR) die erop let dat er in alle openheid overleg plaatsvindt tussen ouders, leerlingen, medewerkers en de directie van de school. Op deze manier wordt iedereen actief betrokken bij wat er gebeurt op school en draagt iedereen bij aan een goed onderwijsklimaat. Meer informatie over de medezeggenschapsraad is te vinden op onze website.

Leerlingenraad

De leerlingenraad gaat met de locatiedirectie in gesprek om het gebouw gezellig en veilig te maken en te houden. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit alle klassen. Ze vergaderen regelmatig en nemen soms ook deel aan vergaderingen met de schoolleiding. In die vergaderingen behartigt de leerlingenraad de belangen van de leerlingen.

 

1.3 Kwaliteitszorg

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs, een goede begeleiding en de organisatie moet in orde zijn. De school kijkt voortdurend naar mogelijkheden om te verbeteren. Om na te gaan wat er verbeterd moet worden, wordt ook de mening van leerlingen en ouders gevraagd.

Dit doet de school door tevredenheidonderzoeken uit te voeren onder ouders en leerlingen, maar ook door collega’s van andere scholen te vragen om kritisch naar het Dr. Nassau College te kijken en om suggesties te doen die tot verbetering kunnen leiden.

De leerresultaten van leerlingen zijn ook een goede indicatie. De school kijkt daarbij niet naar individuele leerlingen, maar naar de resultaten per klas, per vak en per opleiding. Het is belangrijk dat er goed gepresteerd wordt op de school.

1.4 Klachtenregeling

Als leerlingen en/of hun ouders te maken krijgen met ongewenst gedrag of het niet eens zijn met besluiten van de school, kunnen zij dit kenbaar maken aan de contactpersonen van de klachtenregeling. In algemene zin geldt dat, voorafgaand aan een klacht of bezwaar, in eerste instantie door de directie de mogelijk heden voor opheldering en bemiddeling worden onderzocht. De contactpersoon zal bemiddeling organiseren en waar nodig helpen bij het starten van een klachtenprocedure.

Indien bemiddeling en verzoek tot opheldering niet het gewenste resultaat hebben, kan de betrokkene een klacht indienen die door de Klachtencommissie in behandeling wordt genomen. Achterin de schoolgids staan de contactgegevens van de contactpersoon van de klachtenregeling, de jeugdarts en de klachtencommissie. Een samenvatting van het klachtenreglement is opgenomen in het leerlingenstatuut (zie documenten).