Over onsKwaliteitszorg op het Dr. Nassau College Beilen

Allereerst: wat is kwaliteitszorg? Een definitie:
Het geheel aan maatregelen waarmee een school op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert.

 

Wat betekent dit voor onze school?

Elke leerling wordt in goed overleg met de toeleverende basisschool in een klas van zijn of haar niveau geplaatst. Betrokkenen zijn de leerkracht van groep 8, de leerling – coördinator van onze school en de toekomstige mentor.

Tijdens de schoolcarrière worden de prestaties van de leerling in de gaten gehouden, maar daarnaast wordt er ook gekeken naar het welbevinden van de leerling. Wanneer er problemen optreden wordt er direct actie ondernomen. Hierbij kan gedacht worden aan extra ondersteuningslessen, remedial teaching, hulp vanwege dyslexie, enz. Door de inzet van verschillende deskundigen, bijv. maatschappelijk werker, schoolarts, RT – medewerker, kunnen de problemen effectief aangepakt en de prestaties verbeterd worden.

Het team, de ouders en natuurlijk de leerlingen zelf kunnen de vorderingen direct via SOM, o.a. het cijferprogramma, bekijken. Daarnaast staan er aantekeningen in over ouder - spreekavonden, eventuele handelingsplannen, zodat de docenten weten wat er bij een leerling speelt en kan elke individuele docent hiermee rekening houden.

Ook worden de prestaties van onze leerlingen in het vervolgonderwijs in de gaten gehouden. Hoe gaat het in het MBO, op het havo, vwo? De gegevens worden via een computer – programma verkregen en vervolgens geanalyseerd om te kijken waar verbetering binnen onze lessen en vakken nodig zijn.

Om een goede keuze m.b.t. het profiel te kunnen maken, begint de school al in de 1e klas met Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (=LOB). In de loop van de schooljaren krijgen leerlingen voorlichting over beroepen en opleidingen o.a. via de beroepen – en opleidingsmarkt, stage – week, voorlichting door experts uit de praktijk, meeloopdagen binnen het MBO.

Om te weten te komen of de school goed presteert en functioneert in de ogen van de leerlingen, de ouders en de docenten zelf wordt er regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder deze direct betrokkenen gehouden. Hieruit kan waardevolle informatie ter verbetering van ons onderwijs gehaald worden.