Wegwijzer

In dit hoofdstuk staat een aantal praktische zaken (van openingstijden tot huisregels en schoolvakanties) genoemd die voor zowel leerlingen als ouders van belang kunnen zijn.

7.1 Regels en afspraken

Leerlingen met alle mogelijke talenten en achtergronden zijn welkom op onze school. Daarom hechten wij veel waarde aan goede afspraken over hoe we met elkaar omgaan, wat wel en niet mag en waar de verantwoordelijkheid ligt.

Er is een Leerlingenstatuut (te downloaden op onze website),waarin de regels zijn vastgelegd. Deze regels zijn bedoeld om:
•  het geven en volgen van onderwijs zo goed mogelijk te laten plaatsvinden;
•  te voorkomen dat iemand onnodig last heeft van anderen;
•  hulp te geven daar waar nodig is.

7.2 Mobiele telefonie en social media

Zie Protocol Mobiele Telefonie en Social Media.

7.3 Absentie

De school werkt met een absentie-registratieprogramma. Hierdoor heeft de school snel een overzicht van het te-laat-komen en van andere vormen van verzuim van leerlingen. De heer Bijker en mevrouw Bos, de conciërges, houden zich bezig met de controle van absenties. Zij nemen in eerste instantie contact met ouders op, indien leerlingen tijdens het 1e of 2e lesuur als ongeoorloofd afwezig staan geregistreerd. Wij verzoeken ouders dringend de school altijd op de hoogte te stellen van afwezigheid of ziekte van hun zoon of dochter.

Leerlingen die tijdens de schooldag ziek worden, melden zich af bij de conciërge. De conciërge neemt contact op met de ouders. Als het nodig is, regelt de school vervoer of laat een medeleerling mee naar huis gaan. Eenmaal thuis, bellen de ouders naar school, zodat men op school weet dat de leerling goed is aangekomen.

Bovendien is het heel belangrijk dat ouders hun zoon of dochter na ziekte weer beter melden! Ziek en beter melden kan op het volgende telefoonnummer: (0593) 53 81 63 tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Te laat komen

Onder ongeoorloofd schoolverzuim wordt ook het te laat komen verstaan. Vanzelfsprekend wordt er in de te-laat-kom-regeling van de school rekening gehouden met overmachtsituaties. Leerlingen die om welke reden dan ook te laat komen, melden zich bij het Checkpoint (de balie in de hal). Is de leerling door overmacht te laat, dan ontvangt hij/zij een briefje waarmee hij de les binnen mag. Is er echter sprake van opzettelijk te laat komen, dan wordt dit geregistreerd in het leerlingen volgsysteem als zijnde ‘te laat’.

Incidentenregistratie

Het Dr. Nassau College wil graag een veilige school zijn voor iedereen. Daarom komen wij in actie als die veiligheid bedreigd wordt. Wij hebben een overeenkomst met de gemeente Assen en de provincie Drenthe om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Wij doen niet alleen iets als er een incident is geweest, maar proberen incidenten ook te voorkomen. Daarom registreren we alle incidenten. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, vernielingen en pesten. Leerlingen die te maken hebben gehad met een incident, kunnen dit melden per e-mail.

Bezoek tandarts, huisarts of specialist

Een bezoek aan de tandarts, de huisarts of een specialist wordt zoveel mogelijk buiten lestijden om geregeld. Als dit niet mogelijk is, stellen de ouders de school daarvan vooraf telefonisch of schriftelijk op de hoogte.

Verlof

Als er sprake is van een bijzondere gebeurtenis zoals een bruiloft of een begrafenis, vragen ouders vooraf schriftelijk verlof aan bij de coördinator leerlingenzaken. Deze beoordeelt of het gevraagde verlof wordt toegekend en deelt dit schriftelijk mee aan de ouders.

Blessures

De regels rondom blessures bij het vak lichamelijke opvoeding zijn vastgelegd in de Regeling blessurebeleid. Uitgangspunt is dat we leerlingen zo veel mogelijk bij de les willen betrekken, ook al kunnen ze soms niet veel doen. De regeling is te vinden op onze website.

Corvee

Leerlingen leveren om de beurt een bijdrage aan het schoonhouden van de school. De conciërge maakt hiervoor een rooster en informeert de leerlingen als zij aan de beurt zijn. Leerlingen die corvee hebben, gaan na een pauze even aan het werk. Zij mogen dan maximaal tien minuten later in de les verschijnen.

7.4 Faciliteiten

De school biedt haar leerlingen verschillende faciliteiten. De belangrijkste lichten we hieronder nader toe.

Leerling-kastjes

In de school staan leerling-kastjes die leerlingen voor een jaar kunnen huren. Hierin kunnen zij spullen bewaren. Als er iets uit de kastjes wordt weggenomen door anderen is de school niet aansprakelijk voor de schade. Bij beschadiging waarschuwt de leerling de conciërge. Vóór de kerst- en zomervakantie haalt de leerling het kastje helemaal leeg.

Leermiddelen

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een tas vol schoolboeken. Zij krijgen deze boeken in bruikleen van de school. Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken en de cd-roms weer worden ingeleverd. Als de boeken erg beschadigd of verloren geraakt zijn, kan dat betekenen dat de leerling hiervoor een boete moet betalen.

iPad

Het Dr. Nassau College wil het onderwijs verrijken door gebruik te maken van de iPad als extra hulpmiddel in de klas. Naast de docent, het boek en het werkboek, wordt gebruik gemaakt van de iPad. We spreken van “blended learning”. Hierdoor werken leerlingen actiever in de klas, kunnen zij meer op hun eigen tempo werken en krijgen zij onderwijs aangeboden op maat. Mede door gebruik te maken van digitale hulp middelen bereidt het Dr. Nassau College leerlingen voor op een maatschappij waar digitalisering en social media niet meer weg te denken zijn. Op termijn zullen minder boeken gebruikt gaan worden. De regeling met betrekking tot de iPad is te vinden op de website.

Mediatheek

Leerlingen die op zoek zijn naar informatie voor een werkstuk of een spreekbeurt kunnen terecht in de mediatheek. Hier hebben we verschillende naslagwerken, zoals encyclopedieën, woordenboeken (ook van andere talen) en atlassen. Ook hebben we knipsel mappen met krantenknipsels over één onderwerp en schrijversmappen met boekbesprekingen en interviews. Behalve boeken zijn er ook dvd’s en cdroms te vinden. De mediatheek is bovendien geabonneerd op een groot aantal tijdschriften en dagbladen. Leerlingen mogen het materiaal gratis lenen en reserveren.

Nassaupas

Elke leerling ontvangt aan het begin van ieder schooljaar een eigen Nassaupas. Op de Nassaupas staan persoonlijke gegevens zoals naam, pasfoto, leerlingnummer, school en e-mailadres. Het leerlingnummer is van belang bij het inloggen op het computernetwerk van school. Het verlies van de pas wordt door de leerling gemeld bij de conciërge.

Opvanguur

Als een les niet door kan gaan, bijvoorbeeld omdat een docent ziek is, neemt een andere docent de les over. Dit heet een opvanguur. In principe werken de leerlingen gewoon door volgens de studiewijzer van het betreffende vak. Ook kan het uur worden ingezet om te lezen of om huiswerk te maken.

Rookvrije school

Al vele jaren is bekend dat roken bijzonder schadelijk is voor de gezondheid. De overheid en ideële organisaties proberen het roken te ontmoedigen, maar toch beginnen ieder jaar opnieuw veel jonge mensen in Nederland met roken. Eenmaal verslaafd aan de sigaret, blijkt stoppen vaak heel moeilijk. Daarom is voorkomen van het beginnen met roken een goede strategie om roken te verminderen. De meeste jongeren beginnen met roken tussen de 14 en 18 jaar. Dit is de leeftijd waarop zij op scholen een groot deel van hun (sociale) leven doorbrengen.

Het Dr. Nassau College is een  rookvrije zone. Dit houdt in dat het voor zowel medewerkers als leerlingen niet is toegestaan te roken “in het zicht” van de gebouwen en terreinen van het Dr. Nassau College.

7.5 Calamiteiten

Alle medewerkers kennen het ontruimingsplan. Als er alarm is, weten zij wat er moet gebeuren om de ontruiming zo veilig mogelijk te laten verlopen. Om de veilig heid op school te testen, houden we twee keer per jaar een ontruimingsoefening. Voor de kleine ongevallen zijn er EHBO’ers op school. Bij grotere ongevallen wordt een arts ingeschakeld en wordt contact met de ouders opgenomen.

7.6 Openingstijden

De administratie is geopend van 7.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.15 uur. De conciërge is aanwezig vanaf 7.45 uur.

7.7 Lestijden

Wij verwachten onze leerlingen om 8.30 uur op school. De lessen duren 30 minuten. Aan het begin van de schooldag klinkt er 5 minuten voordat de les begint een bel, de zogenaamde eerste bel. Het is de bedoeling dat leerlingen dan al naar het lokaal gaan waar zij moeten zijn. De tweede bel is het startsignaal voor de les. Tussen de lessen door maken we geen gebruik van een bel, dit levert een hoop tijd en rust in de school op.

tijd

Klas 1 en 2

Klas 3 en 4

8.30-9.00

1e = Check in

1e

9.00-9.30

2e

2e

9.30-10.00

3e

3e

10.00-10.30

4e = flex

4e

10.30-10.45

pauze

pauze

10.45-11.15

5e

5e

11.15-11.45

6e

6e

11.45-12.15

7e = flex

7e

12.15-12.45

pauze

pauze

12.45-13.15

8e

8e

13.15-13.45

9e

9e

13.45-14.15

10e = flex

10e

14.15-14.45

11e = check out en coaching

11e           * in overleg met docent en kan er een pauze worden ingelast.

14.45-15.15

coaching

12e

15.15.15.45

 

13e

 

7.8 Schoolvakanties

Om de schoolvakanties 2019-2020 te bekijken, klikt u hier

Om de schoolvakanties 2020-2021 te bekijken, klikt u hier